Sobi Club

Type: conference hall, Country, AtHotel
Phone: +380 67 999-91-91 ; +380 96 385-43-48
Address:Khotyanovka village, Kiev region, Ukraine